Łączenie

Kalendarium 2017

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2017 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016

– termin publikacji: 16 marca 2017 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016

– termin publikacji: 16 marca 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

– termin publikacji: 11 maja 2017 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.

– termin publikacji: 24 sierpnia 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

– termin publikacji: 9 listopada 2017 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2016:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 30 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 22.398.186,52 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,13 PLN.

Dywidendą objęto wszytskie akcje Kino Polska TV S.A. tj. 19 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy - 4 lipca 2017 r.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach:

  • dzień wypłaty I raty w wysokości 0,57 zł brutto na 1 akcję - 18 lipca 2017 r.,
  • dzień wypłaty II raty w wysokości 0,56 zł brutto na 1 akcję - 3 października 2017 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
- 30 maja 2017 r., godz. 12:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

29 marca 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2016

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 29 marca 2017 r.

 

1 czerwca 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2017 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 1 czerwca 2017 r.

 

19 września 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2017 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 19 września 2017 r.

 

29 listopada 2017 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za IIII kwartał 2017 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 29 listopada 2017 r.