Łączenie

Kalendarium 2018

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017

– termin publikacji: 22 marca 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017

– termin publikacji: 22 marca 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

– termin publikacji: 14 maja 2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

– termin publikacji: 23 sierpnia 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

– termin publikacji: 14 listopada 2018 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2017:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 15 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 10 901 772,20 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 PLN.

Dywidendą objęto wszytskie akcje Kino Polska TV S.A. tj. 19 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy - 29 czerwca 2018 r.

Dzień wypłaty dywidendy - 16 lipca 2018 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
- 15 czerwca 2018 r., godz. 12:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

5 kwietnia 2018 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2017

 

23 maja 2018 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2018 roku

 

4 września 2018 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2018 roku

 

23 listopada 2018 r. Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2018 roku