Łączenie

Kalendarium 2019

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018

- termin publikacji: 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

- termin publikacji: 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

- termin publikacji: 16 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

- termin publikacji: 21 sierpnia 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

- termin publikacji: 21 listopada 2019 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2018:

Zgodnie z uchwałą podjętą 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 5 946 421,20 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,30 zł.

Dywidendą objęto wszystkie akcje Kino Polska TV S.A., tj. 19 821 404 akcje.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy - 1 lipca 2019 r.

Dzień wypłaty dywidendy - 12 lipca 2019 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie - 24 czerwca 2019 r., 11:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie - 28 października 2019 r., 11:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie - 2 grudnia 2019 r., 10:00.

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

2 kwietnia 2019 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2018

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 2 kwietnia 2019 r.

 

17 maja 2019 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 1Q 2019 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 17 maja 2019 r.

 

22 sierpnia 2019 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 1H 2019 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 22 sierpnia 2019 r.

 

27 listopada 2019 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 3Q 2019 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 27 listopada 2019 r.