Ładowanie strony

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe
[w tys. PLN]

Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]

Przychody ze sprzedaży

195 342 257 162

Zysk z działalności operacyjnej

20 777 59 838

Zysk przed opodatkowaniem (brutto)

33 277 59 332

Całkowite dochody ogółem

29 271 51 153

Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach)

19 821 404 19 821 404

Akcje własne

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej
(nie w tysiącach)

1,48 2,45

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

32 472 57 332

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

10 049 (6 385)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(29 476) (29 574)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

15 674 30 471

Aktywa trwałe

241 928 146 746

Aktywa obrotowe

52 947 115 068

Aktywa razem

294 875 261 814

Zobowiązania długoterminowe

19 966 26 677

Zobowiązania krótkoterminowe

51 067 66 977

Kapitał własny

223 842 168 160

Kapitał zakładowy

1 982 1 982

 

 

INFORMACJE FINANSOWE – 2021 ROK

Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe
[w tys. PLN]

Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]

Przychody ze sprzedaży

172 243 211 810

Zysk z działalności operacyjnej

13 021 35 112

Zysk przed opodatkowaniem (brutto)

22 591 33 067

Całkowite dochody ogółem

20 591 27 754

Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach)

19 821 404 19 821 404

Akcje własne

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej
(nie w tysiącach)

1,04 1,37

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

14 573 28 445

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

6 114 (3 867)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(18 580) (20 313)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

2 629 9 098

Aktywa trwałe

245 583 149 252

Aktywa obrotowe

42 945 81 154

Aktywa razem

288 528 230 406

Zobowiązania długoterminowe

48 823 55 163

Zobowiązania krótkoterminowe

45 134 58 116

Kapitał własny

194 571 117 127

Kapitał zakładowy

1 982 1 982

 

 

Informacje-finansowe-2020-rok

Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe
[w tys. PLN]

Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]

Przychody ze sprzedaży

161 807 201 594

Zysk z działalności operacyjnej

13 456 26 103

Zysk przed opodatkowaniem (brutto)

11 859 23 273

Całkowite dochody ogółem

9 249 19 218

Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach)

19 821 404 19 821 404

Akcje własne

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej
(nie w tysiącach)

0,47 0,94

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

15 663 22 852

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(2 081) (4 404)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(13 346) (18 218)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

522 4 834

Aktywa trwałe

246 135 152 176

Aktywa obrotowe

39 816 72 713

Aktywa razem

285 951 224 889

Zobowiązania długoterminowe

40 419 49 623

Zobowiązania krótkoterminowe

71 552 85 729

Kapitał własny

173 980 89 537

Kapitał zakładowy

1 982 1 982

 

 

Informacje finansowe – 2019 rok

Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe
[w tys. PLN]

Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]

Przychody ze sprzedaży

146 225

149 158

Zysk z działalności operacyjnej

18 553

41 568

Zysk przed opodatkowaniem (brutto)

16 389

39 182

Zysk netto na działalności kontynuowanej

13 415

 

35 991

Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach)

19 821 404

19 821 404

Akcje własne

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach)

0,68

1,83

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

16 095

19 651

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(58 015)

(56 792)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(23 240)

38 489

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

286

4 604

Aktywa trwałe

239 885

158 809

Aktywa obrotowe

35 772

49 540

Aktywa razem

275 657

208 349

Zobowiązania długoterminowe

68 022

82 105

Zobowiązania krótkoterminowe

37 678

45 925

Kapitał własny

169 957

80 320

Kapitał zakładowy

1 982

1 982

Informacje finansowe – 2018 rok

Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe
[w tys. PLN]

Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]

Przychody ze sprzedaży

114 063

123 333

Zysk z działalności operacyjnej

24 420

21 223

Zysk przed opodatkowaniem (brutto)

25 239

20 050

Zysk netto na działalności kontynuowanej

21 882

15 496

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

21 804

15 857

Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach)

19 821 404

19 821 404

Akcje własne

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach)

1,1

0,8

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

20 922

11 117

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(236)

(1 125)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(23 240)

(15 742)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

274

3 256

Aktywa trwałe

179 043

84 230

Aktywa obrotowe

41 423

39 266

Aktywa razem

220 466

123 496

Zobowiązania długoterminowe

2 614

14 343

Zobowiązania krótkoterminowe

37 946

49 654

Kapitał własny

179 906

59 499

Kapitał zakładowy

1 982

1 982

Informacje finansowe 2017
Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe
[w tys. PLN]
Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]
Przychody ze sprzedaży 119 301 113 936
Zysk z działalności operacyjnej 22 370 18 372
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 21 956 17 953
Zysk netto na działalności kontynuowanej 18 098 13 866
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 18 098 15 310
Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404
Akcje własne
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,91 0,83
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 017 20 229
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 125) (4 397)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (21 605) (13 998)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 828 9 006
Aktywa trwałe 176 545 82 563
Aktywa obrotowe 53 896 48 043
Aktywa razem 230 441 130 606
Zobowiązania długoterminowe 18 299 1 262
Zobowiązania krótkoterminowe 31 680 24 067
Kapitał własny 180 462 66 441
Kapitał zakładowy 1 982 1 982
dane finansowe 2016 rok
Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe
[w tys. PLN]
Dane skonsolidowane
[w tys. PLN]
Przychody ze sprzedaży 106 394 107 057
Zysk z działalności operacyjnej 20 198 20 742
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 19 939 20 945
Zysk netto na działalności kontynuowanej 17 348 17 834
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 17 348 16 422
Średnio ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404
Akcje własne
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,88 0,83
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 937 20 334
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 420) (10 920)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (31 215) (24 174)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 541 7 172
Aktywa trwałe 171 817 43 959
Aktywa obrotowe 54 281 52 649
Aktywa razem 227 598 97 472
Zobowiązania długoterminowe 17 245 1 262
Zobowiązania krótkoterminowe 28 148 24 067
Kapitał własny 182 205 70 838
Kapitał zakładowy 1 982 1 982
Dane finansowe 2015

Wybrane dane finansowe           Dane             jednostkowe
[w PLN]
Dane skonsolidowane
[w PLN]
Przychody ze sprzedaży 99 118 099,21 102 395 750,57
Zysk z działalności operacyjnej 16 834 669,79 16 127 921,44
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 16 004 341,15 15 778 644,10
Zysk netto na działalności kontynuowanej 14 201 012,75 13 560 105,54
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 14 201 012,75 13 084 269,08
Średnio ważona liczba akcji 19 821 404 19 821 404
Akcje własne
Zysk na akcję 0,72 0,63
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 659 630,90 24 560 101,90
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 689 313,64) (9 822 257,96)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 327 043,88) (7 366 637,77)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 17 834 217,96 22 325 567,92
Aktywa trwałe 181 030 738,01 43 769 400,76
Aktywa obrotowe 50 002 269,69 53 652 721,44
Aktywa razem 231 033 007,70 97 422 122,20
Zobowiązania długoterminowe 23 831 323,18 985 937,74
Zobowiązania krótkoterminowe 22 523 334,03 22 187 358,92
Kapitał własny 184 678 350,49 74 248 825,54
Kapitał zakładowy 1 982 140,40 1 982 140,40
Informacje finansowe 2014 rok
Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe* [w PLN] Dane skonsolidowane** [w PLN]
Przychody ze sprzedaży 95 179 174,34 108 448 296,26
Zysk z działalności operacyjnej  19 400 610,35 22 503 732,24
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 19 336 640,41 22 451 698,99
Zysk netto na działalności kontynuowanej 18 314 956,39 21 224 961,35
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 18 314 956,39 19 742 834,37
Średnio ważona liczba akcji 14 396 746,47 14 396 746,47
Akcje własne
Zysk na akcję 1,27 1,22
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 792 889,60 25 554 123,96
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 842 499,90) (7 287 451,69)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 193 484,97)  (10 299 184,26)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 194 961,46 14 955 997,54
Aktywa trwałe 192 201 264,10 62 328 198,26
Aktywa obrotowe 48 387 267,47 62 362 360,85
Aktywa razem 240 588 531,57 124 690 559,11
Zobowiązania długoterminowe 34 839 099,33 13 610 938,66
Zobowiązania krótkoterminowe 29 052 462,70 44 185 153,71
Kapitał własny 176 696 969,54 66 894 466,74
Kapitał zakładowy 1 382 140,40 1 382 140,40

*  Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w wyniku ujęcia korekty błędu, zmian prezentacji oraz rozliczenia połączenia ze spółką zależną. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian pisano szczegółowo w nocie 4 do sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014 r.

** Grupa dokonała przekształcenia danych porównawczych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w wyniku ujęcia korekty błędu i zmian prezentacji. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian opisano szczegółowo w nocie 9 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014 r.

Informacje finansowe 2013 rok
Wybrane dane finansowe         Dane         jednostkowe
[w PLN]  
Dane  skonsolidowane
[w PLN]
Przychody ze sprzedaży 100 042 652,91 104 792 430,92
Zysk z działalności operacyjnej 18 031 603,73 17 302 041,14
Zysk brutto 17 726 847,04 16 905 723,50
Zysk netto 14 294 230,47 13 463 177,29
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 14 294 230,47 13 531 801,77
Średnio ważona liczba akcji (liczba) 11 573 639 11 573 639
Liczba akcji własnych (liczba) 48 596 48 596
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN 1,24 1,17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 025 921,44 12 105 329,57
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 674 607,20) (6 267 164,76)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (14 620 736,87) (14 389 411,81)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 6 520 736,87 7 112 342,95
Aktywa trwałe 37 523 261,05 36 373 746,17
Aktywa obrotowe 37 183 919,10 39 421 705,87
Aktywa razem 74 707 180,15 75 795 452,04
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 209 782,92 9 972 025,91
Zobowiązania długoterminowe 645 503,45 679 703,45
Zobowiązania krótkoterminowe 8 564 279,47 9 292 322,46
Kapitał własny 65 497 397,23 65 823 426,13
Kapitał zakładowy 1 387 000,00 1 387 000,00
Informacje finansowe 2012 rok
Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe [w PLN] Dane skonsolidowane [w PLN]
Przychody ze sprzedaży 80 401 949,44 84 726 941,17
Zysk z działalności operacyjnej 10 460 847,40 9 806 441,81
Zysk brutto 10 777 497,55 10 148 878,54
Zysk netto 9 002 242,86 8 383 800,39
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9 002 242,86 8 520 369,20
Aktywa razem 70 815 630,37 72 651 674,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 367 382,29 5 862 290,22
Zobowiązania długoterminowe 441 063,20 443 722,63
Zobowiązania krótkoterminowe 4 926 319,09 5 418 567,59
Kapitał własny 65 448 248,08 66 025 650,92
Kapitał zakładowy 1 387 000,00 1 387 000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 826 297,00 197 857,26
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 228 393,47) (20 871 905,06)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 33 836 807,74 35 504 839,94
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 14 790 159,32 15 663 589,95
Liczba akcji (liczba) 13 870 000 13 870 000
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN 0,71 0,67
Informacje finansowe 2011 rok
Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe [w PLN] Dane skonsolidowane [w PLN]
Przychody ze sprzedaży 47 291 459,53 48 454 118,72
Zysk z działalności operacyjnej 11 232 736,04 11 220 565,17
Zysk brutto 10 957 150,20 12 337 606,16
Zysk netto 9 017 085,32 10 453 883,98
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9 017 085,32 10 436 198,95
Aktywa razem 27 444 969,26 29 850 333,97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 058 507,83 7 372 552,01
Zobowiązania długoterminowe 263 655,77 268 619,36
Zobowiązania krótkoterminowe 6 794 852,06 7 103 932,65
Kapitał własny 20 386 461,43 21 805 575,06
Kapitał zakładowy 987 000,00 987 000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 851 602,94 8 007 880,67
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 560 291,46 -7 239 219,43
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -252 983,43 -252 983,43
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 355 448,05 832 797,81
Liczba akcji (liczba) 9 870 000 9 870 000
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN 0,91 1,06
Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe
[w PLN]
Przychody ze sprzedaży 35 184 356,23
Zysk z działalności operacyjnej 7 510 152,20
Zysk brutto 7 209 796,80
Zysk netto 6 074 481,16
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 074 481,16
Aktywa razem 20 754 877,62
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 385 501,51
Zobowiązania długoterminowe 1 848 684,388
Zobowiązania krótkoterminowe 7 536 817,13
Kapitał własny 11 369 376,11
Kapitał zakładowy 987 000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 953 600,06
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 196 170,37
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 450 546,87
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 317 120,00
Liczba akcji (liczba) nie dotyczy
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN nie dotyczy
Informacje finansowe 2009 rok
Wybrane dane finansowe Dane jednostkowe
[w PLN]
Przychody ze sprzedaży 14 472 915,26
Zysk z działalności operacyjnej 3 897 671,99
Zysk brutto 3 722 378,02
Zysk netto 3 814 531,23
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 814 531,23
Aktywa razem 14 370 425,60
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 603 869,05
Zobowiązania długoterminowe 2 839 313,58
Zobowiązania krótkoterminowe 4 764 555,47
Kapitał własny 6 766 556,55
Kapitał zakładowy 987 000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 636 939,27
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 355 017,56
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 370 391,23
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 10 237,18
Liczba akcji (liczba) nie dotyczy
Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN nie dotyczy
Informacje finansowe 2008 rok

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox