Ładowanie strony

Akcje Kino Polska TV S.A.

KINO POLSKA TV SA NA GPW

W dniu 31 marca 2011 roku dokonano przydziału 4.000.000 akcji serii B Kino Polska TV S.A. objętych publiczną ofertą na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r.

Akcje spółki w ofercie publicznej oferowane były w podziale na dwie transze:
– 1 000 000 akcji w Transzy Małych Inwestorów
– 3 000 000 akcji w Transzy Dużych Inwestorów

Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 90,892%.
W Transzy Dużych Inwestorów, Inwestorzy dokonali zapisów na akcje serii B zgodnie z wezwaniami do złożenia i opłacenia zapisu.

Cena emisyjna Akcji serii B wyniosła 9,50 zł za jedną akcję.

Harmonogram oferty przedstawiał się następująco:

Publikacja prospektu 3 marca
Budowa księgi popytu 16-22 marca 2011 r.,
do godz. 12:00
Podanie ceny emisyjnej do publicznej wiadomości 22 marca 2011 r.
Zapisy i wpłaty Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych 23-30 marca 2011 r.
Ostateczny przydział 31 marca 2011 r.

Oferujący akcje: Noble Securities S.A.

Prospekt emisyjny – zatwierdzony 11 grudnia 2014 r.

W dniu 11 grudnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki Kino Polska TV S.A.
Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. opublikowana została na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

Prospekt emisyjny Kino Polska TV S.A. zatwierdzony 11 grudnia 2014 r.

Prospekt emisyjny – zatwierdzony 25 lutego 2011 r.

W dniu 25 lutego 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki Kino Polska TV SA. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą publiczną ofertą 4 000 000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niż 4 000 000 Akcji Serii B oraz nie więcej niż 4 000 000 Praw do Akcji Serii B; zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9 870 000 Akcji Serii A, opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439). Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.
Publiczna oferta akcji Spółki jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Emisyjny Spółki nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

Prospekt emisyjny Kino Polska TV S.A.
Informacja o Cenie Emisyjnej
Informacja o przydziale akcji serii B
Komunikat aktualizujący – lista Członków Konsorcjum
Komunikat aktualizujący – zmiana minimalnej wielkości zapisu w TDI
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Kino Polska TV S.A.
Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego Kino Polska TV S.A.

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox