Ładowanie strony

Rozporządzenie MAR

Kino Polska TV S.A.  („Spółka”) jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz aktów wykonawczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR od 3 lipca 2016 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Kino Polska TV S.A. lub instrumentach pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych, niezwłocznie i nie później niż 3 dni robocze po dniu transakcji. Przedmiotowy obowiązek powstaje dla każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.

Za osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR uznaje się:

a) małżonka;

b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;

c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub

d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Wzór powiadomienia Kino Polska TV S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR dostępny jest poniżej.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z poniższym stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:

Kino Polska TV S.A.: inwestorzy@kinopolska.pl

KNF: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Jednocześnie z uwagi, iż Spółka nie ma prawa ingerować w treść powiadomień zwracamy się z prośbą:

–  o dokładne i kompletne uzupełnienie treści powiadomienia zgodnie z wzorem znajdującym się na naszej stronie internetowej,

– nieumieszczanie w powiadomieniu treści nie wymaganych przez Rozporządzenia MAR oraz akty wykonawcze,

– podpisywanie powiadomień w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.

W przypadku osób blisko związanych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki prośba o jednoznaczne wskazanie charakteru powiązania zgodnie z Rozporządzeniem MAR.

W przypadku wątpliwości co do treści powiadomień Spółka dołoży starań w zakresie ich wyjaśnienia  w porozumieniu z osobą składającą powiadomienie i w ramach czasowych określonych przez przepisy Rozporządzenia MAR. Nie mniej Spółka zwraca uwagę, iż pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ponoszą osoby wskazane w tym artykule.

Formularz powiadomienia o transakcjach (art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR)
Stanowisko UKNF ws. sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox